Biuro Obsługi Interesantów (BOI)

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

W Sądzie Rejonowym w Działdowie funkcjonuje Biuro Obsługi Interesanta mieszczące się na parterze budynku Sądu przy ul. Jagiełły 31 w pokoju nr 14.

Biuro Obsługi Interesanta obsługuje interesantów we wszystkich sprawach toczących się przed Sądem Rejonowym w Działdowie (z wyłączeniem IV Wydziału Ksiąg Wieczystych)

Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych


Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie w sprawie organizacji Biura Obsługi Interesanta


Regulamin organizacji i zakresu działania Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Działdowie

↓ Godziny przyjmowania interesantów w Biurze Obsługi Interesanta znajdują się w linku poniżej ↓
                                                                GODZINY URZĘDOWANIA

 

Kontakt telefoniczny: 

w sprawach toczących się przed Sądem: 23 697 07 75

w sprawach ksiąg wieczystych: 23 697 07 65

E-mail: boi@dzialdowo.sr.gov.pl

 

Zakres obowiązków Biura Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów funkcjonuje w ramach Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Działdowie do zadań którego należy zapewnienie sprawnej i rzetelniej obsługi interesantów oraz ułatwienie uzyskania niezbędnych informacji, udzielanych w miarę potrzeby  i możliwości.

Do zakresu podstawowych czynności Biura Obsługi Interesantów należy obsługa interesantów, w szczególności:

Udzielanie informacji o:

  • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
  • rodzajach środków odwoławczych, sposobach i terminach do ich wnoszenia;
  • sposobie ubiegania się o zwolnienie od opłaty lub kosztów sądowych;
  • przesłankach ustanowienia obrońcy, pełnomocnika lub radcy prawnego z urzędu;
  • sposobie usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie lub posiedzeniu sądu;
  • terminach rozpoznawanych spraw;

Udostępnianie list i wykazów: biegłych sądowych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych, kancelarii adwokackich, notarialnych, radcowskich, komorników sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Elblągu, lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń i zwolnień lekarskich.

Udostępnianie formularzy urzędowych.