I Ns 347/19

OGŁOSZENIEPrzed  Sądem  Rejonowym w Działdowie I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt. I Ns 347/19 prowadzone jest  postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Antonim Depczyńskim, synu Józefa i Teresy Franciszki, urodzonym w dniu 13 czerwca 1960 r. w Kiełpinach,  zmarłym w dniu 11 grudnia 2014 roku w Działdowie, ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Kiełpinach. W skład spadku po Edwardzie Antonim Depczyńskim wchodzą:
- środki pieniężne w kwocie 371,50 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 50/100 groszy) pozostawione w niepodjętym depozycie ZK w Działdowie.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Działdowie  i udowodnili  swoje prawa do spadku,  gdyż w przeciwnym  razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: I Ns 347/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2020-05-11
Publikacja w dniu:
2020-05-11
Opis zmiany:
b/d