I Wydział Cywilny

telefon 23 697 07 76

fax 23 697 07 92

wydzial.cywilny@dzialdowo.sr.gov.pl

 

Przewodniczący Wydziału - Robert Strzelczyk

Pełniąca Obowiązki Kierownik Sekretariatu - Katarzyna Cymbalak


Kadra orzecznicza

SSR Robert Strzelczyk

SSR Andrzej Gierłachowski

SSR Małgorzata Zwierz

 

Właściwość rzeczowa

 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego:

a) procesowego (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości Sądów Okręgowych), tj. o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75 000 zł, w tym przykładowo:

 • o zapłatę
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego i użytkowego
 • o roszczenia z art. 231 kc
 • o wydanie nieruchomości
 • o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych i inne
 • o roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji
 • o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji
 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy
 • spory na tle waloryzacji
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
 • o unieważnienie aktu notarialnego
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • roszczenia z umowy darowizny
 • roszczenia o zachowek

 

b) nieprocesowego, w tym między innymi:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o podział majątku wspólnego
 • o zasiedzenie
 • o ustanowienie drogi koniecznej
 • o zniesienie współwłasności
 • o rozgraniczenie
 • o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości

 

Nadto rozpoznaje sprawy dotyczące nadzoru sądu nad komornikami, w przedmiocie egzekucji sądowej, o nadanie klauzuli wykonalności tytułem egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, o wyłączenie sędziego i udzielenie pomocy sądowej.

 


Opłaty sądowe


Podstawą określenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. Nr 167,poz.1398). Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniana od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sadu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

 W sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym opłaty wynoszą:

 

Rodzaj opłaty

Zakres spraw

Wysokość opłaty

Opłata stała

pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia

nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 5 000 zł

Opłata stosunkowa

pobiera się w sprawach o prawa majątkowe

wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 złotych

Opłata podstawowa

pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Pobierana jest także od podlegających opłacie pism, wnoszonych przez stronę zwolnioną od kosztów sądowych przez sąd.

wynosi 30 zł

Opłata tymczasowa

Opłata tymczasowa pobiera się od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia. W orzeczeniu kończącym postępowanie w I instancji sąd określa
wysokość opłaty ostatecznej.

wynosi od 30 zł do 1000 złotych

 

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d