III Wydział Rodzinny i Nieletnich

telefon 23 697 07 78

fax 23 697 07 78

 wydzial.rodzinny@dzialdowo.sr.gov.pl

 

Przewodniczący Wydziału - Tadeusz Witkowski

Kierownik Sekretariatu - Iwona Kowalska

 

Kadra orzecznicza

SSR Tadeusz Witkowski

SRR Małgorzata Zwierz

 

Właściwość rzeczowa

W III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich rozpoznawane są sprawy:

 • o alimenty (podwyższenie, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego), - o ustalenie ojcostwa,
 • o zaprzeczenie ojcostwa,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • o leczenie odwykowe,
 • o ustanowienie opieki prawnej,
 • o zezwolenie na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej,
 • o skierowanie na leczenie psychiatryczne,
 • o przyjęcie do Szpitala Psychiatrycznego bez zgody,
 • o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej,
 • o wypłacenie wynagrodzenia do rąk współmałżonka,
 • o zezwolenie na rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie i częściowo,
 • o ograniczenie /pozbawienie/ przywrócenie/ zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • o zezwolenie na wydanie paszportu/dowodu osobistego
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zakrez zarządu majątkiem małoletniego,
 • o ustalenie miejsca pobytu małoletniego/ o ustanowienie kontaktów z dzieckiem,
 • o ustanowienie i rozwiązanie rodziny zastępczej,
 • o uznanie dziecka,
 • o przysposobienie,
 • o zmianę wyroku rozwodowego,
 • o zmianę nazwiska dziecka,
 • skarga na czynności komornika;
 • o ponowne wydanie tytułu wykonawczego,
 • o zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
 • o umorzenie egzekucji komorniczej / zadłużenia alimentacyjnego / zaległych aliementów,
 • o zabezpieczenie alimentów,
 • o egzekucję kontaktów z małoletnim,
 • o wznowienie postępowania,
 • o przymusowe odebrania dziecka.
  ponadto wydział rozpatruje sprawy karne nieletnich o czyn karalny i demoralizację.

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SPRAW:

 • o prawa majątkowe 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia nie mniej niż 30 zł,
 • opłata stała od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego - 40 zł
 • opłata stała w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa oraz o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej - 200 zł
 • opłata stała w sprawie o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego oraz o zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w częsci dotyczącej władzy rodzicielskiej -100 zł.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-28
Publikacja w dniu:
2019-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Działdowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d